Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaSrbija EnergetikaSrbija moze postati...

Srbija moze postati lider u rudarskoj industriji Jugoistočne Evrope, mr Tomislav Šubaranović Državni sekretar Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i planiranja

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

Uspešno ostvarivanje strateških ciljeva razvoja sektora rudarstva uslovljeno je obimom i dinamikom investicija, kaze Državni sekretar Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i planiranja, mr Tomislav Šubaranović u intervjuu magazinu Serbia Energy.

Ministarstvo ulaže napore da posebno preko Odseka za razvoj i investicije da promocijom mogućnosti ulaganja u sektor rudarstva podstakne interes investitora za ulaganje u istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina u Republici Srbiji. Stepen zadovoljstva potencijalnih investitora kvalitetom dobijenih informacija i odnosom ministarstva, kao i informacije koje u vezi uslova poslovanja i saradnje sa Ministarstvom mogu pružiti investitori koji već obavljaju poslovnu aktivnost u Srbiji predstavljaju jedan od najznačajnijih faktora u privlačenju investicija. U tom smislu svaki oblik saradnje između Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja i zainteresovanih investitora treba podsticati i negovati, ali je od naročitog značaja da se procedure rešavanja po zahtevima investitora za istraživanje i eksploataciju sprovode efikasno i na transparentan način.

Serbia Energy: Kakav je status sektora rudarstva u Srbiji, da li se dovoljno pažnje i resursa ulagalo u ovaj važan sektor, kakvi su planovi dalje?

Rudarski sektor u Republici Srbiji već drugu godinu uzastopno ima najveću stopu rasta u odnosu na ostale industrijske grane i to u 2010. Godini stopa rasta je bila 5, 6 %, a u 2011. Godini je dostigla 10, 6 %.
Investicioni ambijent u sektoru rudarstva u Srbiji je veoma povoljan što pokazuje pojačano interesovanje stranih investitora za ulaganja u istraživanje i eksploataciju. Republika Srbija spada u red zemalja sa raznovrsnim i relativno bogatim mineralnim resursima, a pored toga ima i dobru putnu i energetsku infrastrukturu, što znatno podiže konkurentnost ulaganja u sektor rudarstva. Takođe, Republika Srbija ima prednosti u odnosu na druge zemlje u regionu, posebno u domenu zakonodavnog okvira koji je usaglašen sa svim standardima rudarskog sektora.

Strateški cilj Sektora rudarstva i geologije je da do 2020. Godine rudarska industrija učestvuje u BDP Srbije sa 5%. Prema postojećim resursima i rezervama mineralnih sirovina, planirana investiciona ulaganja u sektor rudarstva do kraja 2020. Godine iznose oko 3 milijarde Evra. Očekuje se godišnji prihod od oko 2, 3 milijarde Evra, a prihod sa vezanim industrijskim granama do 6 milijardi Evra.
Politika Ministarstva za prirodne resurse, rudarstvo i prostorno planiranje se zasniva na tome da u narednih deset godina Republika Srbija postane lider u rudarskoj industriji Jugoistočne Evrope.

Serbia Energy: Koji su ključni invetsicioni projekti koje će ministarstvo predstaviti potencijalnim investitorima?

Ključni investicioni projekti u Sektoru rudarstva i geologije su razvrstani kao:
–     Razvojni projekti u sektoru energetskih mineralnih sirovina,
–     Razvojni projekti u sektoru metaličnih mineralnih sirovina i
–     Razvojni projekti u sektoru nemetaličnih mineralnih sirovina.

U razvojne projekte u sektoru energetskih mineralnjih sirovina spadaju:
1. Izgradnja rudnika uljnih škriljaca i postrojenja za preradu u Aleksincu;
2. Izgradnja novog rudnika uglja Štavalj;
3. Povećanje kapaciteta površinskog kopa Drmno sa 9 na 12*106 tona uglja godišnje;
4. Izgradnja novog rudnika uglja Kovin;
5. Izgradnja površinskog kopa Radljevo;
6. Izgradnja površinskog kopa Polje E;
7. Izgradnja površinskog kopa Polje G.

U razvojne projekte u sektoru metaličnih sirovina spadaju:
1. Revitalizacija i podizanje kapaciteta rudnika bakra Veliki Krivelj sa 8, 5 na 10, 6
miliona tona bakra godišnje;
2. Revitalizacija, a zatim povećanje kapaciteta rudnika bakra Cerovo sa 2, 5 na 7, 5
miliona tona bakra godišnje;
3. Revitalizacija i povećanje kapaciteta rudnika bakra Južni Revir u Majdanpeku uz
revitalizaciju i izgradnju flotacije;
4. Eksploatacija borskih jalovišta i odlagališta raskrivke.

U razvojne projekte u sektoru nemetaličnih sirovina spadaju:
1. Revitalizacija rudnika magnezita u Kraljevu;
2. Izgradnja rudnika i prerade fosfata Lisina kod Bosilegrada;
3. Izgradnja rudnika i prerade bornih minerala – Piskanja kod Raške;
4. Revitalizacija rudnika feldspada u Bujanovcu.

Serbia Energy: Srbija nesumnjivo ima velike potencijale u domenu eksplaotacije prirodnih resursa i plemenitih metala, kakav je trenutni status investicionih projekata stranih kompanija koje rade istraživanja i eksplataciju?

Investicioni projekti stranih kompanija su aktivni, i jedan deo tih projekta se nalaze u fazi koja prethodi izradi Prethodne studije ili Studije isplativosti eksploatacije mineralnih sirovina.

Jedan od najvećih istraživačkih projekata u Srbiji je projekat istraživanja litijuma i drugih bornih minerala u Jadarskom neogenom basenu kod Loznice koje izvodi preduzeće Rio Sava Exploration i spada u prioritetan istraživački projekat i same kompanije Rio Tinto. Ova kompanija trenutno vrši veoma detaljna istraživanja u cilju dokazivanja rezervi i resursa, kao i ostala geomehanička i hidrogeološka istraživanja i sve u cilju otvaranja rudnika, koje su najavili u narednim godinama.

Pored projekta istraživanja litijuma, veoma je značajan projekat istraživanja zlata u okviru istražnog područja Potaj Čuka – Tisnica gde se radi se o novootkrivenom, ranije nepoznatom genetskom tipu mineralizacije zlata, lokalizovanom u sedimentnim stenama, u zapadnom obodnom delu Timočkog magmatskog kompleksa. Na osnovu rezultata do sada izvedenih istraživanja, sadržaji zlata u okviru mineralizovanih intervala se kreću od 0, 45 g/t do 9, 46 (pa i više) g/t, (srednje oko 3 g/t) , dok se ukupni rudni potencijal u ovoj fazi istraživanja procenjuje na nekoliko miliona unci zlata, uz napomenu da se u daljem toku istraživanja ova brojka može i znatno uvećati.

Serbia Energy: Kakav je status projekta eksploatacije nikla? Da li se nakon istraživanja može očekivati nastavak eksploatacije, kakva su očekivanja ministarstva?

Projekat istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina ima svoje zakonom utvrđene faze. Kada je nikl u pitanju, rano je govoriti o eksploataciji, jer su i geološka istraživanja u početnoj fazi. O eksploataciji rude nikla u Republici Srbiji biće moguće govoriti tek nakon završetka istraživanja, overe rezervi i izrade Studije isplativosti eksploatacije, a to će biti tek za 9 do 10 godina. Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja je već više puta ponovilo da podržava sva geološka istraživanja mineralnih sirovina, pa i rude nikla. Takođe, podržava i eksploataciju svih mineralnih sirovina, samo pod određenim uslovima i uz upotrebu najnovijih tehničkih i tehnoloških rešenja, kako bi se uticaj na životnu sredinu sveo na minimalnu meru koja je dozvoljena zakonima i propisima važećim u Republici Srbiji.

Serbia Energy: Kakva su očekivanja ministarstva po pitanju projekta eksploatacije naftnih škriljaca u Aleksincu? Da li ministarstvo priprema spisak rudarskih investicionih projekata koji mogu biti ponuđeni novim investitorima?

Očekivanja ministarstva po pitanju realizacije Projekta eksploatacije i prerade uljnih škriljaca su velika. Nalazište uljnih škriljaca u blizini Aleksinca predstavlja veliki potencijal za nekonvencionalnu proizvodnju nafte što bi značajno doprinelo smanjenju spoljnotrgovnskog deficita Republike Srbije i povećanju energetske stabilnosti.
Tender za izbor strateškog partnera za eksploataciju i preradu uljnih škriljaca Aleksinca trebalo bi da bude raspisan u prvom delu 2013. Godine.

U prethodnim odgovorima navedeno je da Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja ima spisak investicionih projekta.

Serbia Energy: Da li se priprema reforma sistema naplate rudne rente i eksploatacionih prava?

U pripremi je Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara, u okviru koga je predložena visina naknade za korišćenje svih mineralnih sirovina. Takođe, i pripreme za donošenje novog Zakona o geološkim istraživanjima i rudarstvu nalaze se u završnoj fazi i u tom sklopu će se redefinisati i sistem naplate naknade za korišćenje mineralnih resursa. Intencija je da se, u skladu sa savremenim rešenjima koja se primenjuju u komparativnim zakonodavstvima, uspostavi konzistentan, lako razumnjiv i pregledan sistem obračuna naknade koji će postojećim obveznicima i potencijalnim investitorima omogućiti da precizno, unapred, sagledaju svoje obaveze po tom osnovu. Takođe, neophodno je da zakonska rešenja omoguće da postupak propisan za podnošenja zahteva za eksploataciju mineralnih sirovina kao i procedura izdavanje odobrenja bude jednostavan i efikasan.

Serbia Energy: Da li je ministarstvo pregledalo i proverilo sve izdate dozvole za istraživanje i eksplaotciju mineralnih resursa, kakav je status projekata i ko je sve od velikih kompanija prisutan?

U okviru Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog plasniranja formirana je komisija koja je proverila relevantnost svih izdatih dozvola za geološka istraživanja, dok jedan deo dozvola za eksploatciju još uvek nije proveren. U što kraćem vremenskom periodu očekuje se da sve dozvole za eksploataciju budu proverene.

Istraživački projekti stranih kompanija su aktivni projekti, i u okviru njih pored ostalih su prisutne najveće svetske kompanije Rio Sava Exploration (Rio Tinto) , Felps Dodge, Avala resources, Erin Ventures lnc i dr.

Serbia Energy: Pitanje otvaranja novog površinskog kopa Radljevo, za potrebe eksplaoatcije od strane RB Kolubara, je nacionalno pitanje koje će uticati ne samo na energetsku bezbednost zemlje već i na potencijalne nove projekte i termoelektrane koje bi se snabdevale lignitom sa ovog kopa. Kakav je status ovog projekta i kakva je uloga ministarsva u ovom strateškom projektu za Srbiju?

Usvojen je Plan generalne regulacije za zonu uticaja površinskog kopa Radljevo – prva faza, na lokalnom nivou, kojim je obrađen severni deo planskog područja, koji obuhvata polovinu od blizu 70 kilometara kvadratnih, na koliko će se novi površinski kop u konačnim granicama prostirati, to jest sela Radljevo, Šarbane, kao i delove Brgula i Kalenića.

Izmeštanje pomenutih naselja trebalo bi da počne što pre, dok će početak eksploatacije biti definisan novim strategijama rudarstva i energetike. Sam projekat izgradnje površinskog kopa Radljevo je od strateškog značaja za Republiku Srbiju, jer će se iz njega obezbeđivati 13 miliona tona uglja godišnje. U izgradnji površinskog kopa Radljevo, Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja će pored Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine imati značajnu ulogu.

Serbia Energy: Poruka ministarstva potencijalnim investitorima, kakvu vrstu odnosa i nivo saradnje mogu očekivati?

Uspešno ostvarivanje strateških ciljeva razvoja sektora rudarstva uslovljeno je obimom i dinamikom investicija.
Ministarstvo ulaže napore da posebno preko Odseka za razvoj i investicije da promocijom mogućnosti ulaganja u sektor rudarstva podstakne interes investitora za ulaganje u istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina u Republici Srbiji. Stepen zadovoljstva potencijalnih investitora kvalitetom dobijenih informacija i odnosom ministarstva, kao i informacije koje u vezi uslova poslovanja i saradnje sa Ministarstvom mogu pružiti investitori koji već obavljaju poslovnu aktivnost u Srbiji predstavljaju jedan od najznačajnijih faktora u privlačenju investicija. U tom smislu svaki oblik saradnje između Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja i zainteresovanih investitora treba podsticati i negovati, ali je od naročitog značaja da se procedure rešavanja po zahtevima investitora za istraživanje i eksploataciju sprovode efikasno i na transparentan način.

Izvor Serbia Energy Magazine

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Kako izgleda koncesioni model za istraživanje ruda?

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić nedavnoje izjavila da bi Srbija, ako se realizuje projekat Jadar, mogla dostići prihode i životni standard građana Norveške. Doskorašnja premijerka očigledno nije ili ne želi da bude upoznata sa norveškim modelom ostvarivanja prihoda od...

Srbija: Investicije Ziđina u održivo rudarstvo

U poslednjih pet godina kompanija "Ziđin" rešila je zagađenje vazduha u Boru, a postavljen je sistem za reciklažu industrijskih otpadnih voda, tako da nema ispuštanja u vodotoke, rekao je Ću Guo Džu, direktor "Srbija Ziđin kopera". Kaže da je...

Koliki je potencijal biomase u Srbiji?

Vlasnik "Point grupe" Zoran Drakulić rekao je da bi cela Srbija mogla da se greje na domaću biomasu i da se iz tog obnovljivog izvora može proizvoditi i električna energija, pa mu nije jasno zašto se nastavlja gasifikacija, kada...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!