Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaRegion energetikaCrna Gora: Sprem­ni...

Crna Gora: Sprem­ni za dru­gi blok

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

Rud­nik uglja spre­man je da snab­di­je­va ru­dom oba blo­ka ter­mo­e­lek­tra­ne Plje­vlja, ka­zao je pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra plje­valj­ske kom­pa­ni­je Zo­ran Go­spić i do­dao da pro­jek­ci­je o no­vim po­treb­nim ko­li­či­na­ma za­vi­se od in­ve­sti­to­ra dru­gog blo­ka.
–Na­ša je oba­ve­za da no­vim is­tra­ži­va­nji­ma, bi­lan­si­ra­nji­ma i do­bi­ja­njem kon­ce­si­ja stvo­ri­mo pret­po­stav­ke da kom­bi­na­ci­jom vi­še le­ži­šta, shod­no di­na­mi­ci iz­grad­nje dru­gog blo­ka, obez­bi­je­di­mo do­volj­ne ko­li­či­ne uglja za oba blo­ka – iz­ja­vio je Go­spić za por­tal Ana­li­ti­ka i dodao da je pri­o­ri­tet­na iz­grad­nja kra­ka pru­ge do Bi­je­log Po­lja, ka­ko bi se plje­valj­ski ba­sen po­ve­zao sa že­lje­zni­com i Lu­kom Bar.

Pre­ma okvir­nim pro­jek­ci­ja­ma, u otva­ra­nje no­vih le­ži­šta po­treb­no je ulo­ži­ti oko 60 mi­li­o­na eura. Rud­nik uglja je do kra­ja 2012. eks­plo­a­ti­sao 63 mi­li­o­na to­na uglja, a na osno­vu is­tra­ži­va­nja, re­ze­r­ve u plje­valj­skoj op­šti­ni iz­no­se 191 mi­li­on to­na uglja. Za ovu go­di­nu pla­ni­ra­na je pro­iz­vod­nja 1,91 mi­li­o­na to­na uglja, od če­ga za TE Plje­vlja 1,8 mi­li­o­na to­na.

Source Dan online

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

FBiH: EBRD daje kredit od 25 miliona evra za solarne elektrane Gračanica

Vlada FBiH je donela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje Elektroprivrede BiH kod Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju projekta izgradnje fotonaponskih elektrana Gračanica 1 i Gračanica 2 u iznosu od 25,1 mil EUR. Za realizaciju...

Hrvatska: Ohmium isporučuje elektrolizere za projekat zelenog vodonika

Ohmium International, vodeća kompanija za proizvodnju zelenog vodonika koja dizajnira, proizvodi i postavlja napredne elektrolizere s protonskom izmenjivačkom membranom (PEM), objavila je da je odabrana za opremanje prvog projekta zelenog vodonika u Hrvatskoj. Ohmium je odabran za dobavljača PEM...

Region JIE: Rumunija razmatra da gradi novu HE na Dunavu zajedno sa Srbijom

Izgradnju hidroelektrane (HE) Đerdap 3 Vlada Srbije proglasila je projektom od posebnog značaja, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije (MRE). Kako MRE navodi u objavi 20. maja, taj strateški objekat na reci Dunav radi se u koordinaciji sa Rumunijom...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!