Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaSrbija EnergetikaSrbija:Evro­pa pri­ti­ska i...

Srbija:Evro­pa pri­ti­ska i Sr­bi­ju i „Ga­sprom”

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

Ma­gi­stral­ni ga­so­vod „Ju­žni tok”, ko­ji na pu­tu od Ru­si­je do raz­vi­je­nih evrop­skih ze­ma­lja, no­se­ći pri­rod­ni gas, pro­la­zi i kroz Sr­bi­ju, i da­lje je te­ma o ko­joj se mno­go go­vo­ri. S jed­ne stra­ne je Bri­sel, od­no­sno Evrop­ska uni­ja, a s dru­ge Ru­si­ja, me­đu­tim, ovih da­na se na­ša ze­mlja na­šla u cen­tru te pri­če.

Na­i­me, evrop­ski ko­me­sar za ener­gi­ju Gin­ter Etin­ger upo­zo­rio je na to da će Sr­bi­ja, ako že­li da iz­beg­ne za­stoj u pre­go­vo­ri­ma o pri­dru­ži­va­nju s EU, ugo­vor o „Ju­žnom to­ku” mo­ra­ti da do­ve­de u sklad s evrop­skim pro­pi­si­ma. Po nje­go­vim re­či­ma, pri­stup­ni pre­go­vo­ri Sr­bi­je s EU, ko­ji tre­ba da poč­nu isto­vre­me­no kad i pre­go­vo­ri EU i Ru­si­je o re­vi­zi­ji ugo­vo­ra, dva su po­ve­za­na i pa­ra­lel­na pro­ce­sa.

Etin­ger je na tri­bi­ni o ener­get­skoj po­li­ti­ci EU u Bri­se­lu re­kao da je Sr­bi­ja član Ener­get­ske za­jed­ni­ce, što je oba­ve­zu­je da pri­hva­ti va­že­ća tr­ži­šna pra­vi­la, i po­no­vio da su bi­la­te­ral­ni ugo­vo­ri, ko­je je „Ga­sprom” sklo­pio sa šest čla­ni­ca EU i Sr­bi­jom, u ne­skla­du s pro­pi­si­ma EU jer mo­no­po­li­zu­ju di­stri­bu­ci­ju i mo­gu do­ve­sti do eko­lo­ške šte­te. On je na­ja­vio da će na sa­stan­ku, ko­ji će bi­ti odr­žan sle­de­ćeg me­se­ca u Mo­skvi, s ru­skim mi­ni­strom ener­ge­ti­ke Alek­san­drom No­va­kom pre­go­va­ra­ti o re­vi­zi­ji bi­la­te­ral­nih ugo­vo­ra, i is­ta­kao da EU ni­je pro­tiv iz­grad­nje „Ju­žnog to­ka”, već da se in­si­sti­ra na to­me da se po­štu­ju pra­vi­la ko­ja va­že za sve. Ka­ko je ka­zao, za Ru­si­ju je bo­lje da ima re­gu­la­ran ga­so­vod kroz ko­ji te­če gas, ne­go da ima pro­ble­ma­ti­čan ga­so­vod bez ga­sa, i iz­ra­zio op­ti­mi­zam u ve­zi s is­ho­dom di­ja­lo­ga o ga­so­vo­du.

Za sa­da u Sr­bi­ji ne­ma re­ak­ci­je na to upo­zo­re­nje iz Bri­se­la, ali tre­ba re­ći da je pre sve­ga ne­ko­li­ko da­na ge­ne­ral­ni di­rek­tor JP „Sr­bi­ja­gas” Du­šan Ba­ja­to­vić re­kao da iz­grad­nja ga­so­vo­da „Ju­žni tok” ne­će bi­ti do­ve­de­na u pi­ta­nje i da ni na ko­ji na­čin ni­je ugro­že­na ni nje­go­va iz­grad­nja ni pro­la­zak kroz na­šu ze­mlju. Po nje­go­vim re­či­ma, pi­ta­nje je na­čin ko­ri­šće­nja, od­no­sno do­stup­no­sti tog ener­get­skog objek­ta, te da je reč, pre sve­ga, o ge­o­po­li­tič­koj ras­pra­vi i ge­o­stra­te­škoj utak­mi­ci za pri­stup ener­gen­ti­ma i da će se sve za­vr­ši­ti do­go­vo­rom iz­me­đu Evro­pe i Ru­si­je, po­što evrop­ske ze­mlje ima­ju ve­li­ki in­te­res da ko­ri­ste ga­so­vod „Ju­žni tok”.

Ka­ko će se raz­vi­ja­ti di­ja­log EU i Ru­si­je, da li će bi­ti po­stig­nut do­go­vor i ko je i da li je spre­man na kom­pro­mis, tre­ba­lo bi da bu­de po­zna­to kra­jem ja­nu­a­ra na­red­ne go­di­ne. Ta­da će, ve­ro­vat­no, bi­ti po­zna­to i ka­ko će se ta, za sa­da ne­su­gla­si­ca, od­ra­zi­ti na iz­grad­nju ga­so­vo­da „Ju­žni tok” u Sr­bi­ji, ko­ja bi tre­ba­lo da poč­ne kra­jem fe­bru­a­ra ili po­čet­kom mar­ta.

Izvor Dnevnik

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Koliki je potencijal biomase u Srbiji?

Vlasnik "Point grupe" Zoran Drakulić rekao je da bi cela Srbija mogla da se greje na domaću biomasu i da se iz tog obnovljivog izvora može proizvoditi i električna energija, pa mu nije jasno zašto se nastavlja gasifikacija, kada...

Srbija: Koliko je bezbedna nuklearna energija?

Pored daleke Francuske i još dalje Kine, susedna Mađarska je takođe svoju energetiku oslonila na nuklearne izvore. Srbija tek kreće u tom pravcu, a prvi korak će biti ukidanje moratorijuma na zabranu izgradnje nuklearnih elektrana i otpočinjanje procedure koja podrazumeva čitav...

Srbija: Rafinerija u Smederevu ispuniće najviše evropske standarde

Kada je Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike, prošle nedelje potpisala okvirni sporazum sa kompanijom „Čajna enerdži internešenel grupa” o izgradnji postrojenja za preradu nafte u Smederevu, gde bi trebalo da se proizvode derivati u skladu sa najvišim...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!