Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaSrbija EnergetikaSrbija: Novi Zakon...

Srbija: Novi Zakon o osiguranju – uslovi za liberalizaciju tržišta usluga osiguranja i dodatno usklađivanje sa pravom Evropske unije

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

18. decembra 2014. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 139/2014) kojim je nastavljen reformski proces unapređenja tržišta finansijskih usluga u Republici Srbiji i usklađivanja sa pravom Evorpske unije, obezbeđeni su uslovi za dodatnu liberalizaciju tržišta usluga osiguranja i, u tom smislu, učinjene su značajne izmene u odnosu na dosadašnja zakonska rešenja: (a) izvršeno je detaljnije uređenje vrsta životnog i neživotnog osiguranja, (b) precizirani uslovi u odnosu na izuzetak od nemogućnosti obavljanja životnih i neživotnih osiguranja, posebno u delu koji se odnosi na adekvatnost kapitala, vođenje poslovnih knjiga i finansijskog izveštavanja, kao i formiranje investicionog portfolia posebno za života a posebno za neživotna osiguranja,(c) utvrđenisu  drugačiji iznosi minimalnog kapitala društva za osiguranje/reosiguranje u odnosu na dosadašnja zakonska rešenja (3,2 miliona evra – životna osiguranja i jedan broj vrsta neživotnih osiguranja, 2,2 miliona evra za pojedine vrste neživotnog osiguranja, odnosno 3,2 miliona evra – reosiguranje), (d) propisani su obavezni organi društva za osiguranje (skupština, nadzorni odbor i izvršni odbor) i uređene su njihove nadležnosti, (e) regulisani su uslovi i potrebna dokumentacija za dobijanje prethodnih saglasnosti Narodne banke Srbije prilikom osnivanja društva za osiguranje i svih kasnijih izmena, koji su ranije bili uređeni aktima niže pravne snage, (f) produženi su rokovi za odlučivanje Narodne banke Srbije po podnetim zahtevima u postupku davanja prethodne saglasnosti, (g) uređeni poslovi osiguranja koje društvo za osiguranje može da obavlja u stranoj državi, kao i uslovi i način za obavljanje tih poslova, (h) detaljnije i preciznijeje uređeno pitanje adekvatnosti kapitala (garantna rezerva, zahtevana margina solventnosti za životna i neživotna osiguranja, garantni kapital, mere za obezbeđenje solventnosti) kao i pitanje investiranja sredstava osiguranja, (i) unapređen je sistem upravljanja u društvu za osiguranje kroz preciznije odredbe o upravljanju rizicima, sistemu internih kontrola, internoj reviziji i aktuarstvu, (j) detaljno je uređena obaveza i postupak  čuvanja poverljivih podataka, (k) izvršena su dodatna preciziranja u vezi sa obavezom izveštavanja Narodne banke Srbije koje vrši društvo za osiguranje, (l) proširena je lista mera koju Narodna banka Srbije može izreći u postupku kontrole nad poslovanjem društva za osiguranje (na primer, propisana je mera javnog objavljivanja imformacija o neizvršavanju ili neblagovremenom izvršavanju obaveza društva ili o poslovanju društva suprotno propisima, mera razrešenja i suspenzije članova uprave) i precizirani uslovi i adekvatnost pojedinačnih mera u odnosu na vrstu povrede koja se ceni u svakom konkretnom slučaju, (m) propisan dodatni nadzor, i dr.

Posebno značajne novine koje je uveo novi Zakon o osiguranju odnose se na propisivanje odredbi koje je primenjuju nakon pristupanja Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) odnosno Evropskoj uniji, kada će biti moguće da: (a) poslove osiguranja u Republici Srbiji obavlja i ogranak stranog društva za osiguranje, po dobijanju dozvole NBS za osnivanje ogranka, a domaće fizičko odnosno pravni lice će moći da zaključuje ugovore o osiguranju sa ogrankom stranog društva za osiguranje, (b) se reosiguraju obaveze iz ugovora o osiguranju iznad samopridržaja i kod stranog društva za reosiguranje, odnosno kod ogranka tog društva koji poslove reosiguranja obavlja na osnovu dozvole Narodne banke Srbije za osnivanje ogranka, (c) poslovne posredovanja/zastupanja u osiguranju obavlja ogranak stranog društva za posredovanje/zastupanje u osiguranju koji je poslove obavlja na osnovu dozvole Narodne banke Srbije za osnivanje ogranka. Zakon o osiguranju je detaljno uredio uslove koje će ogranak stranog društva za osiguranje, stranog društva za reosiguranje i stranog društva za posredovanje/zastupanje morati da ispuni kako bi dobio dozvolu Narodne banke Srbije za osnivanje u Republici Srbiji.

Novi Zakon o osiguranju sadrži i posebno poglavlje koje propisuje odredbe koje će se primenjivati nakon pristupanju Evropskoj uniji i to u pogledu uslova za: (a) obavljanje poslova osiguranja/reosiguranja u drugoj državi članici, (b) obavljanje poslova osiguranja/reosiguranja u drugoj državi članici preko ogranka, (c) neposredno obavljanje poslova osiguranja/reosiguranja u drugoj državi članici, (d) nadzor nad obavljanjem poslova osiguranja/reosiguranja u drugoj državi članici, (d) izveštavanje o poslovima osiguranja u drugoj državi članici, (e) obavljanje poslova osiguranja/reosiguranja druge države članice u Republici Srbiji, neposredno ili preko ogranka, (f) sprovođenje nadzora nad obavljanjem poslova osiguranja/reosiguranja koje društvo za osiguranje/reosiguranje druge države članice obavlja u Republici Srbiji preko ogranka ili neposredno i preciziranje mera nadzora koje Narodna banka Srbije može naložiti u cilju otklanjanja nezakonitosti i/ili nepravilnosti koje utvrdi, (g) obavljanje poslova neživotnih osiguranja od strane ogranka društva za osiguranje Švajcarske Konfederacije, (h) obavljanje poslova posredovanja/zastupanja u osiguranju u drugoj državi članici, (i) načina usklađivanja visine osnovnog kapitala, (j) saosiguranja u Evropskoj uniji, i dr.

Društva za osiguranje, društva za reosiguranje, društva za posredovanje u osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju, zastupnici u osiguranju, agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju, kao i pravna lica koja poslove pružanja drugih usluga u osiguranju obavljaju u posebno organizovanom delu dužna su da svoje poslovanje, kapital, obaveze, organe, organizaciju i akte usklade sa odredbama novog Zakona o osiguranju u roku od jedne godine računajući od dana stupanja na snagu zakona.

Prelaznim i završnim odredbama uređeno je da se, do dana pristupanja Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji, kod stranog društva za reosiguranje mogu reosigurati rizici za koje se u Republici Srbiji ne može obezbediti reosiguranje, odnosno za koje se u Republici Srbiji ne vrši reosiguranje, kao i drugi rizici za koje to propiše Vlada Republike Srbije, kao i da se kod stranog društva za osiguranje mogu da se osiguraju rizici za koje se u Republici Srbiji ne vrši osiguranje, kao i drugi rizici za koje to ptopiše Vlada Republike Srbije.

Podzakonska akta koja će omogućiti sprovođenje novog Zakona o osiguranju doneće se u roku od šest meseci računajući od sana stupanja na snagu zakona, a do tada će se nastaviti primena podzakonskih akata donetih na osnovu ranihe važećeg Zakona o osiguranju.

Postupci za izdavanje dozvola, davanje saglasnosti i ovlašćenja koji su započeti zaključno sa danom početka primene zakona, a nisu okončani do tog dana, biće nastavljeni u skladu sa odredbama novog Zakona o osiguranju.

Novi Zakon o osiguranju stupio je na snagu osmog dana računajući od objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“ a primenjivaće se posle isteka šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu, osim odredbi koje se odnose na strano društvo za reosiguranje, odnosno njegov ogranak , koje će se primenjivati od dana pristupanja Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji, kao i odredbi koje se odnose na strano društvo za osiguranje odnosno na njegov ogranak, koje će se primenjivati posle isteka četiri godine računajući od pristupanja Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji, odnosno Evropskoj uniji.

JPM Janković Popović Mitić
Jelena Gazivoda, Stariji Partner

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Bugarska: Bulgargaz i BOTAS će ponovo pregovorati o gasnom sporazumu

Bugarski parlament usvojio je rezoluciju kojom se ministar energetike zadužuje da organuzuje novu rundu pregovara o sporazumu između bugarskog državnog snabdevača prirodnim gasom Bulgargaza i turske energetske kompanije BOTAS, koji je potpisan 3. januara 2023. godine. Prema rezoluciji, svi dokumenti kojima...

Rumunija: Premier Energy najavljuje IPO na Bukureštanskoj berzi

  Premier Energy, vertikalno integrisana energetska grupa koja je aktivna u Rumuniji i Moldaviji, objavila je da je pokrenula procedure pred Rumunskom agencijom za finansijski nadzor (ASF) u cilju realizacije Inicijalne javne ponude (IPO) od 125 miliona evra na Bukureštanskoj berzi...

Albanija: RenX Italia planira da razvije projekat vetra od 120 MW

RenX Albania, podružnica kompanije RenX Italia, podnela je zahtev albanskom Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku za izgradnju vetroparka Pogradec kapaciteta 120 MW. Investitor priprema projekte vetroelektrana ukupne snage 1,3 GW u Albaniji, 334 MW u Severnoj Makedoniji i 2,4 GW u...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!