Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaRegion energetikaCrna Gora: Va­si­li­je...

Crna Gora: Va­si­li­je Mi­lič­ko­vić tu­žio A2A i Mon­te Adria Bro­ker di­le­ra

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

Ma­njin­ski ak­ci­o­nar Elek­tro­pri­vre­de Va­si­li­je Mi­lič­ko­vić pod­nio je kri­vič­nu pri­ja­vu Osnov­nom su­du u Pod­go­ri­ci pro­tiv ita­li­jan­ske kom­pa­ni­je A2A, ko­ja upra­vlja ener­get­skom kom­pa­ni­jom, i Mon­te adria bro­ker di­le­ra, ko­ga za­stu­pa Da­mjan Ho­sta zbog to­ga što su ošte­ti­li 7.000 ak­ci­o­na­ra.
– A2A i Mon­te adria su 2009. neo­vla­šće­no is­pla­ti­li dio ci­je­ne je­dan dru­gom, ko­ja je pri­pa­da­la kup­ci­ma. Tom pri­li­kom je Mon­te adria pro­tiv­prav­no pri­svo­ji­la 505 hi­lja­da eura i ošte­ti­la ma­njin­ske ak­ci­o­na­re – na­vo­di se u op­tu­žni­ci Mi­lič­ko­vi­ća, uz ko­ju je pri­lo­žio, ka­ko ka­že, pri­zna­nje A2A.
– A2A je na­kon odo­bre­nja Sa­vje­ta za pri­va­ti­za­ci­ju ob­ja­vi­la ten­der za ku­po­vi­nu i kao fi­nan­sisjkog bro­ke­ra na­zna­či­la Mon­te adriu. Ma­njin­ski ak­ci­o­na­ri me­đu­tim ni­je­su bi­li u oba­ve­zi da ko­ri­ste na­ve­de­nog bro­ke­ra – ci­ti­rao je Mi­lič­ko­vić sa­op­šte­nje A2A u op­tu­žni­ci i do­dao da je to ključ­no pri­zna­nje, ko­je po­ten­ci­ra­ju ma­njin­ski akci­o­na­ri po­sled­nje tri go­di­ne.
Mi­lič­ko­vić na­vo­di da je iz sa­op­šte­nja ja­sno da ma­li ak­ci­o­na­ri ni­je­su bi­li u oba­ve­zi, ni­ti su an­ga­žo­va­li Mon­te adriu za svog bro­ke­ra, pa ni­su mo­gli ni na­pla­ti­ti 0,5 od­sto pro­vi­zi­je, ko­ja iz­no­si 505 hi­lja­da, jer sa nji­ma ni­je­su skla­pa­li ugo­vor o bi­lo ka­kvom aran­žma­nu.
– Ma­li ak­ci­o­na­ri su an­ga­žo­va­li svog bro­ke­ra i ban­ku i ured­no iz­mi­ri­li iz­no­se za iz­vr­še­ne uslu­ge – re­kao je Mi­lič­ko­vić ko­ji pred­la­že su­du da po­kre­ne kri­vič­ni po­stu­pak, od­re­di pri­tvor i even­tu­al­no ras­pi­še po­tjer­ni­cu i odu­zme do­ku­men­ta, jer se ra­di o stra­nim dr­ža­vlja­ni­ma, i da se ka­zne za kri­vič­na dje­la.
Mi­lič­ko­vić pred­la­že da se nje­mu is­pla­ti 512 eura, Ta­ma­ri Mi­lič­ko­vić 15,5 hi­lja­da eura, Ivo­ni Mi­lič­ko­vić 297, a Slo­bo­da­nu Bo­ja­ni­ću 3,4 hi­lja­de eura.

Izvor DAN on-line

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Hrvatska: JANAF preuzeo svoj prvi solarni projekt 

Hrvatska kompanija Jadranski naftovod (JANAF) putem povezanog društva JANAF OIE sklopila je Ugovor o kupoprodaji 100 posto udela u društvu Solar Energy Vođinci i ulaganju u solarnu elektranu u Vođincima, nedaleko od Vinkovaca, projektovane instalirane snage 14,3 MW i priključne snage...

BiH: EPBiH raspisala tender za remont turbine bloka 7 TE Kakanj

Elektroprivreda BiH je raspisala međunarodni javni poziv za revitalizaciju turbinskog postrojanja na bloku 7 u Termoelektrani Kakanj. Kako se navodi u pratećoj dokumentaciji procijenjena vrijednost je blizu 35 miliona KM sa PDV-om. Predviđen je postupak e-aukcije a kriterijum  jenajniža cena. Rok isporuke je 15...

Rumunija: Fič dodelio Romgazu rejting ‘BBB-‘

Kreditna agencija Fič Rejtings je prvi put dodelila rumunskoj kompaniji Romgaz dugoročni kreditni IDR rejting BBB-, sa stabilnim izgledima. Ovaj rejting Romgaza veći je za jedan stepen u odnosu na njegov “bb+” samostalni kreditni profil (SCP) za državnu podršku, prema kriterijumima Fiča...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!