Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaRegion energetikaCrna Gora: Pre­nos...

Crna Gora: Pre­nos ne­će da pla­ti KAP-ov ra­čun od 3,7 mi­li­o­na

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

Elek­tro­pri­vre­da Cr­ne Go­re i Cr­no­gor­ski elek­tro­pre­no­sni si­stem su u stal­nim pre­go­vo­ri­ma, ka­ko bi do sri­je­de ri­je­ši­li pro­blem snab­di­ja­va­nja stru­jom Kom­bi­na­ta alu­mi­ni­ju­ma, ka­zao je za ra­dio An­te­na M pred­sjed­nik Od­bo­ra di­rek­to­ra CGES-a Dra­gan La­ke­tić.
RAE je da­la rok do sri­je­de da kom­pa­ni­je ri­je­še pro­blem KAP-a, ili će im u su­prot­nom od­u­ze­ti li­cen­ce.

– KAP od 1. ja­nu­a­ra ne­ma snab­dje­va­ča, a oba­ve­za CGES-a kao ope­ra­to­ra pre­no­sne mre­že je da vo­di ra­ču­na o sta­bil­no­sti elek­tro­pre­no­snog si­ste­ma. Elek­tro­pre­no­sni si­stem je u skla­du sa Za­ko­nom o ener­ge­ti­ci dao na­log EPCG, kao je­di­nom pro­iz­vo­đa­ču elek­trič­ne ener­gi­je u na­šoj ze­mlji da po­kri­je taj de­ba­lans ka­ko bi se se­a­ču­vao si­stem. Zna­či, CGES ne snab­di­je­va KAP, jer je na­ma za­ko­nom za­bra­nje­no da snab­di­je­va­mo bi­lo ko­ga. Elek­tro­pri­vre­da je, po­ti­snu­ta vje­ro­vat­no svo­jim pro­ble­mi­ma iz­ra­zi­la ne­sla­ga­nje sa ova­kvom si­tu­a­ci­jom s ob­zi­rom na to da ener­gi­ju ko­ju na­ru­ču­je­mo za ba­lan­si­ra­nje i sta­bi­lan rad si­ste­ma tro­ši KAP. To je pri­lič­no kom­pli­ko­va­na si­tu­a­ci­ja – ka­zao je La­ke­tić.

Is­ti­če da je te­ško pre­va­zi­ći no­vo­na­sta­li pro­blem.

– Još ni­je­smo sklo­pi­li ugo­vor sa EPCG o po­moć­nim si­stem­skim uslu­ga­ma ko­ji bi prav­no re­gu­li­sao po­zi­ci­je. Me­đu­tim, mo­je mi­šlje­nje je da  su­štin­ski on u ovom mo­men­tu ne bi do­pri­nio raz­ja­šnje­nju si­tu­a­ci­je. EPCG ima stav da CGES tre­ba da pla­ti 3,7 mi­li­o­na stru­je ko­ju je KAP po­tro­šio u ja­nu­a­ru i ko­ju tro­ši, a mi tu oba­ve­zu ne­ma­mo kao ope­ra­tor, jer stru­ju pla­ća onaj ko je tro­ši – ka­zao je on is­ti­ču­ći da po­ku­ša­va­ju da usa­gla­se ugo­vor.

U CGES-u, ka­ko je ka­zao, sma­tra­ju da u ugo­vo­ru tre­ba da sto­ji ono što pi­še i u Za­ko­nu o ener­ge­ti­ci, a tr­ži­šnim pra­vi­li­ma i me­to­do­lo­gi­ji za po­moć­ne si­stem­ske uslu­ge. Sta­vo­vi, ka­ko je ka­zao, još ni­je­su usa­gla­še­ni, a CGES će ura­di­ti sve da iz­vr­ši ono što nam je re­gu­la­tor na­re­dio.

Na­kon što je is­te­kao ugo­vor o is­po­ru­ci stru­je KAP-u CGES je o to­me oba­vi­je­stio sve nad­le­žne in­sti­tu­ci­je.

– Opo­me­nu­li smo KAP da je ta­kva si­tu­a­ci­ja neo­dr­ži­va, a oni su od­go­vo­ri­li da ra­de na pro­na­la­že­nju snab­dje­va­ča, da se vo­de pre­go­vo­ri na raz­li­či­tim ni­vo­i­ma. Ipak smo pri­stu­pi­li raz­ma­tra­nju si­tu­a­ci­je u ko­joj bi ta­kvog po­tro­ša­ča is­klju­či­li sa mre­že. U tom smi­slu smo se obra­ti­li RAE, Mi­ni­star­stvu eko­no­mi­je, unu­tra­šnjih po­slo­va i Upra­vi za in­spek­cij­ske po­slo­ve. Iz Upra­ve su nam od­go­vo­ri­li da KAP ne mo­že bi­ti is­klju­čen sa mre­že tek ta­ko, jer bi to mo­glo pro­u­zro­ko­va­ti te­ške po­sle­di­ce, a je­di­no mo­že bi­ti is­klju­čen uz pro­gram  is­klju­če­nja ko­ji tre­ba da im do­sta­vi KAP – tvr­di on is­ti­ču­ći da je i na­kon po­nov­nog obra­ća­nja KAP-u iz kom­pa­ni­je sa­op­šte­no da pre­go­va­ra­ju sa ne­ko­li­ko po­ten­ci­jal­nih snab­dje­va­ča i usko­ro će ri­je­ši­ti pro­blem.

Sin­di­kat tra­ži sjed­ni­cu par­la­men­ta

Iz sin­di­ka­ta alu­mi­ni­ju­ma na či­jem je če­lu Ra­de Kri­vo­ka­pić po­ru­če­no je da će da­nas po­sla­ti za­htjev pred­sjed­ni­ku Skup­šti­ne da se ove sed­mi­ce odr­ži sjed­ni­ca par­la­men­ta na ko­joj će se ko­nač­no od­lu­či­ti šta će bi­ti sa fa­bri­kom, jer će u su­prot­nom pro­te­sto­va­ti.

Izvor Dan

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Crna Gora: Potreban kompromis između izgradnje energetskih kapaciteta i zaštite prirode

Decenijama su Vlade Crne Gore najavljivale izgradnju novih izvora energije i velikih infrastrukturnih projekata neophodnih za ekonomski razvoj. Gotovo svi su zaustavljeni praktično u idejnoj fazi - zbog protesta građana, lokalnih vlasti, nevladinih organizacija i drugih koji su tražili...

Region JIE: Cene električne energije kretale su se između 66 i 91 evra evra/MWh u 19. nedelji

  U 19. nedelji cene električne energije u regionu jugoistočne Evrope porasle su u odnosu na prethodnu sedmicu, u proseku za 25%, usled veće potražnje za električnom energijom, pada proizvodnje energije vetra i povećanja cene fjučersa za emisije CO2. Većina tržišta dostigla...

Hrvatska: Neto proizvodnja električne energije dostigla 1,46 TWh u martu

Neto proizvodnja električne energije u Hrvatskoj u martu 2024. iznosila je 1.457 GWh, što je za 13,4% manje u odnosu na mart prošle godine (1.682 GWh), pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. U martu je u hidroelektranama proizvedeno 782 GWh električne...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!