Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaRegion energetikaCrna Gora: Pla­ni­ra­ju...

Crna Gora: Pla­ni­ra­ju pro­iz­vod­nju 3,5 te­ra­va­ti stru­je

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

Pro­iz­vod­nja stru­je u pro­iz­vod­nim ob­je­ka­ti­ma Elek­tro­pri­vre­de pro­šle go­di­ne je bi­la is­pod pla­ni­ra­ne, dok po­če­tak ove obe­ća­va po­zi­tiv­ne re­zul­ta­te, iz­me­đu osta­log, i zbog pre­stan­ka oba­ve­ze snab­di­je­va­nja Kom­bi­na­ta alu­mi­ni­ju­ma i Že­lje­za­re, sa­op­štio je glav­ni ope­ra­tiv­ni di­rek­tor kom­pa­ni­je Zo­ran Đu­ka­no­vić.

– Po­če­tak go­di­ne obe­ća­va po­zi­tiv­ne re­zul­ta­te u hi­dro­e­lek­tra­na­ma, jer su do­to­ci do­bri, a aku­mu­la­ci­je pu­ne. Pro­iz­vod­nja u Ter­mo­e­lek­tra­ni Plje­vlja je stan­dard­no do­bra, a za­do­volj­ni smo i po­gon­skom sprem­no­šću po­stro­je­nja – re­kao je Đu­ka­no­vić za list Elek­tro­pri­vre­da i do­dao da ukup­na pla­ni­ra­na pro­iz­vod­nja elek­trič­ne ener­gi­je iz do­ma­ćih iz­vo­ra u Cr­noj Go­ri za te­ku­ću go­di­nu iz­no­si oko 3,5 te­ra­vat sa­ti.

On je do­dao da je ener­get­skim bi­lan­som za ovu go­di­nu pla­ni­ra­na pro­iz­vod­nja stru­je 16 od­sto ve­ća od pro­cje­ne ostva­re­nja u pro­šloj go­di­ni.

Đu­ka­no­vić je pod­sje­tio da su ne­ga­tiv­ni pro­iz­vod­ni re­zul­ta­ti u pro­šloj go­di­ni pro­u­zro­ko­va­ni, pr­ven­stve­no, pod­ba­ča­jem u hi­dro pro­iz­vod­nji, ko­ja je kao jef­ti­ni­ji iz­vor ključ­na za po­zi­tiv­no po­slo­va­nje EPCG.

– Si­tu­a­ci­ja u pro­iz­vod­nim po­go­ni­ma hi­dro­e­lek­tra­na u po­sled­njem kvar­ta­lu pro­šle go­di­ne bi­la je od­lič­na, ali je to bi­lo ne­do­volj­no da se ostva­ri plan na go­di­šnjem ni­vou – sa­op­štio je Đu­ka­no­vić, ko­ji sma­tra da je na ostva­re­ne re­zul­ta­te naj­vi­še uti­ca­la sla­bi­ja pro­iz­vod­nja u hi­dro­e­lek­tra­na­ma zbog lo­še hi­dro­lo­ške si­tu­a­ci­je u pr­va tri kvar­ta­la pro­šle go­di­ne.

Pr­o­iz­vod­nja na go­di­šnjem ni­vou u hi­dro­e­lek­tra­na­ma Pe­ru­ći­ca i Pi­va sma­nje­na je de­set od­sto, od­no­sno 19 od­sto.

Izvor Dan

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Srbija: Strateški planovi EU oslanjaju se na srpski litijum

Strah od ekološke katastrofe koju bi mogla da donese eksploatacija litijuma, ponovo je oživljena među stanovnicima Srbije posle najave poslednje faze pregovora Evropske komisije (EK) i Srbije oko memoranduma o tzv. kritičnim sirovinama, Uprkos žestokom protivljenju javnosti u Srbiji iskopavanju litijuma, Maroš...

FBiH: EBRD daje kredit od 25 miliona evra za solarne elektrane Gračanica

Vlada FBiH je donela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje Elektroprivrede BiH kod Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju projekta izgradnje fotonaponskih elektrana Gračanica 1 i Gračanica 2 u iznosu od 25,1 mil EUR. Za realizaciju...

Hrvatska: Ohmium isporučuje elektrolizere za projekat zelenog vodonika

Ohmium International, vodeća kompanija za proizvodnju zelenog vodonika koja dizajnira, proizvodi i postavlja napredne elektrolizere s protonskom izmenjivačkom membranom (PEM), objavila je da je odabrana za opremanje prvog projekta zelenog vodonika u Hrvatskoj. Ohmium je odabran za dobavljača PEM...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!