Supported byOwner's Engineer banner

Srbija: Za projekat Jadar neophodna Studija uticaja na životnu...

Ako postoji šansa da se ruda litijuma prerađuje na mestu gde se i iskopava, to je bolje nego da...

Serbia Energy Android aplikacija

Android aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa Google Play store-a  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obi.webviewandroid)  Aplikacija nas dodatno...

Serbia Energy Aplikacija

Ios apple aplikacija za Serbia Energy Vesti je online i dostupna za preuzimanje sa apple store-a ( https://apps.apple.com/rs/app/energy-news-see/id6454899430)  Uskoro i Android...

Srbija: Za “zeleni dogovor” do 2030. potrebno 10 milijardi...

Srbija ubrzano razvija projekte zelene energije, poručuju iz Vlade. Za stabilno finansiranje računa se na podršku domaćih i međunarodnih...
NaslovnaRegion energetikaCrna Gora: Elek­tro­pre­nos...

Crna Gora: Elek­tro­pre­nos ga­si KAP

Supported byClarion Energy opengraph
Supported byspot_img

CGES je tra­žio da KAP-a hit­no kon­zer­vi­ra pro­iz­vod­nju, od­no­sno da plan­ski uga­si sve će­li­je u Elek­tro­li­zi. Od­bor di­rek­to­ra KAP-a od­lu­či­će sju­tra o tom za­htje­vu.

Cr­no­gor­ski elek­tro­pre­no­sni si­stem tra­žio je od Kom­bi­na­ta alu­mi­ni­ju­ma hit­nu kon­zer­va­ci­ju pro­iz­vod­nje, od­no­sno pri­vre­me­ni pre­kid ra­da, dok se ne pro­na­đe traj­no rje­še­nje za snab­di­je­va­nja stru­jom, ka­za­li su „Da­nu” iz CGES-a. Kon­zer­va­ci­ja pro­iz­vod­nje, ka­ko su nam po­ja­sni­li iz KAP-a, zna­či plan­sko ga­še­nje će­li­ja.
– KAP tre­nut­no tro­ši elek­trič­nu ener­gi­ju bez obez­bi­je­đe­nog snab­dje­va­ča, a na ra­čun re­zer­ve elek­tro­e­ner­get­ske in­ter­ko­nek­ci­je. S ob­zi­rom da je Elek­tro­pri­vre­da li­mi­ti­ra­la si­stem­sku re­zer­vu ko­ju obez­bje­đu­ju nje­ne elek­tra­ne, CGES je upu­tio za­htjev KAP-u za hit­nu kon­zer­va­ci­ju pro­iz­vod­nje do iz­na­la­že­nja traj­nog rje­še­nja za snab­di­je­va­nje, ka­ko bi se iz­bje­glo ši­re­nje po­re­me­ća­ja na su­sjed­ne si­ste­me. Al­ter­na­tiv­no, KAP mo­že hit­no obez­bi­je­di­ti snab­dje­va­ča – na­ve­li su iz CGES-a i do­da­li da će Od­bor di­rek­to­ra KAP-a sju­tra od­lu­či­ti o nji­ho­vom za­htje­vu.

Kon­zer­vi­ra­nje će­li­ja je pro­ces ko­ji tra­je oko mje­sec da­na, a zna­či plan­sko ga­še­nje, ka­ko bi se opet mo­gla po­kre­nu­ti pro­iz­vod­nja u tim će­li­ja­ma. U KAP-u se tre­nut­no pro­iz­vod­nja od­vi­ja u dvi­je ha­le Elek­tro­li­ze, od­no­sno na oko 220 će­li­ja, jer je do ok­to­bra pro­šle go­di­ne plan­ski uga­še­no 200 će­li­ja u dvi­je ha­le Elek­tro­li­ze.

KAP se ne­le­gal­no snab­di­je­va elek­trič­nom ener­gi­jom od 1. ja­nu­a­ra, ka­da mu je is­te­kao ugo­vor sa Mon­te­ne­gro­bo­nu­som. Od 1. ja­nu­a­ra CGES je sva­ko­dnev­no tra­žio od EPCG obez­bje­đi­va­nje 84 me­ga­va­ta stru­je, ka­ko bi ba­lan­si­rao elek­tro­e­ner­get­ski si­stem. Iako je CGES utvr­dio da KAP pra­vi de­ba­lans, ne mo­že da ga is­klju­či sa mre­že dok mu ne­ko od ener­get­skih su­bje­ka­ta to ne tra­ži. Ni EPCG ni Mon­te­ne­gro­bo­nus ni­je­su tra­ži­li da se is­klju­či stru­ja u KAP-u.

Ne­le­gal­no snab­di­je­va­nja KAP-a stru­jom mje­seč­no ko­šta gra­đa­ne 3,5 mi­li­o­na, a dnev­no 93 hi­lja­de eura. Pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić je ne­dav­no iz­ja­vio da ne­ma ne­pla­će­nih ra­ču­na. Pred­log ko­ji je nje­go­va Vla­da po­sla­la u par­la­ment pod­ra­zu­mi­je­va da se iz bu­dže­ta pla­ti dug KAP-a za stru­ju pre­ma EPCG i Mon­te­ne­gr­o­bo­nu­su. Nji­hov pred­log ni­je do­bio po­treb­nu ve­ći­nu, ali je­ste pred­log SNP-a, ko­ji pod­ra­zu­mi­je­va da Vla­da pla­ti 44 mi­li­o­na eura du­ga pre­ma EPCG, ko­ji je na­stao do 1. ok­to­bra.

Dug KAP-a pre­ma Mon­te­ne­gro­bo­nu­su je de­vet mi­li­o­na, a ne­pla­će­ni ra­ču­ni od 1. ja­nu­a­ra za­sad iz­no­se oko 10 mi­li­o­na eura.

Source Dan online

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Nastavite sa čitanjem

Hrvatska: JANAF preuzeo svoj prvi solarni projekt 

Hrvatska kompanija Jadranski naftovod (JANAF) putem povezanog društva JANAF OIE sklopila je Ugovor o kupoprodaji 100 posto udela u društvu Solar Energy Vođinci i ulaganju u solarnu elektranu u Vođincima, nedaleko od Vinkovaca, projektovane instalirane snage 14,3 MW i priključne snage...

BiH: EPBiH raspisala tender za remont turbine bloka 7 TE Kakanj

Elektroprivreda BiH je raspisala međunarodni javni poziv za revitalizaciju turbinskog postrojanja na bloku 7 u Termoelektrani Kakanj. Kako se navodi u pratećoj dokumentaciji procijenjena vrijednost je blizu 35 miliona KM sa PDV-om. Predviđen je postupak e-aukcije a kriterijum  jenajniža cena. Rok isporuke je 15...

Rumunija: Fič dodelio Romgazu rejting ‘BBB-‘

Kreditna agencija Fič Rejtings je prvi put dodelila rumunskoj kompaniji Romgaz dugoročni kreditni IDR rejting BBB-, sa stabilnim izgledima. Ovaj rejting Romgaza veći je za jedan stepen u odnosu na njegov “bb+” samostalni kreditni profil (SCP) za državnu podršku, prema kriterijumima Fiča...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!